Savunma Sınavı ve Tez Teslim Süreci

Savunma Sınavı ve Tez Teslim İşleminin Gerçekleştirilmesi

1. Adım

     Tez öncelikle anabilim dalı içerisinde incelenerek yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir ve kontrol eden kişi tarafından Tez Yazım Kurallarına Uygunluk Tutanağı doldurulur. 

     Anabilim dalı içerisinde inceleme tamamlandıktan sonra;

 

2. Adım

 • Tez yazım kurallarına uygunluğu yönünden 7 gün içinde incelenen tez çalışması, gerekli görüldüğü takdirde düzeltilmek üzere öğrenciye geri gönderilir.
 • Gerekli düzeltmeleri yapan öğrenci tez çalışmasını tekrar incelenmek üzere Enstitü’ye mail atar.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 

3. Adım

Enstitü tarafından incelenip onaylanan tez çalışmasının Yönetim Kurulunda görüşülebilmesi için danışman tarafından aşağıdaki formların doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitü’ye gönderilmesi gerekir.

 

ÖNEMLİ NOT:

 • Jüri Öneri Formu doldurulurken Yönetim Kurulunun yapılacağı tarihten en az 10 gün sonrasına ait bir tarih “Tez Savunma Sınav Tarihi” olarak belirlenmelidir.
 • Savunma sınavı online yapılacaksa Enstitü aranarak link için uygun bir tarih belirlenmelidir.

 

4. Adım

 • Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen jüri üyeleri, belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
 • Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararı verir.

 

 

5. Adım

 • Tez Savunma Sınavı sonucunda düzeltme alan öğrenci, yüksek lisans programlarında üç ay; doktora programlarında 6 ay içinde düzelttiği tezi, aynı jüri önünde yeniden savunmak zorundadır.
 • Öğrenci verilen süre içerisinde düzeltilmiş tezini 1. adımda belirtildiği üzere incelenmek üzere tekrar Enstitüye gönderir.
 • Danışman tarafından 3. adımda belirtilen formlar yeniden doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitü’ye gönderilir.
 • Düzeltme süresi bitiş tarihinde tezini teslim etmemiş olan veya tez savunma sınav sonucunda başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

6. Adım

Tez Savunma Sınavına giren öğrenci hakkında (jüri üyeleri imzalarının eksiksiz olduğu) aşağıda belirtilen belgeler, danışmanı tarafından doldurularak 3 iş günü içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Enstitüye gönderilir.

 1. Yüksek Lisans Tez Savunma Başarı Tutanağı / Doktora Tez Savunma Başarı Tutanağı
 2. Tez Savunma Sınavı Soru Tutanağı (Yüksek Lisans öğrencileri için) / Tez Savunma Sınavı Sözlü Soru Tutanağı (doktora öğrencileri için)
 3. Tez adı değişikliği varsa "Tez Savunma Başarı Tutanağı" nda ilgili bölüm doldurulmalıdır.
 4. Tez Kısıtlama Talebi Formu (Varsa) Yüksek Lisans / Doktora

Mezuniyet İşlemleri

7. Adım

 • Tez CD’sini hazırlamak için aşağıdaki adımlar izlenir:

Tez Veri Giriş Formu oluşturulması:

YÖK Tez Merkezi giriş yapılır.

İlgili yönergeler takip edilerek Tez Veri Giriş Formu oluşturulur.

Tez CD’sine pdf uzantılı dosya kaydedilir.

 

Tez CD’sinin Hazırlanışı:

CD aşağıda belirtilen formatta hazırlanarak Enstitü’ye teslim edilir.

CD ismi YÖK'ten alınan referans numarası olarak yazdırılır. (Ref No: YÖK'ten alınan Veri Giriş Formu üzerinde yazan referans numarasıdır).

Tez CD’sinde bulunması gereken dosyalar:

1. tezverigirisformu.pdf

2. referansno.pdf: 500 MB'dan büyük olmamalıdır (Tezin pdf'ye dönüştürülmüş halinin ismi olarak YÖK referans numarası kullanılır, örnek: 102xxxxx.pdf) . 

3. referansno.rar (varsa tezin ekleri),  Uyarı: Tezin içine koyamadığınız resim, video, program, ses kayıtları vs. gibi basılı tezde bulunmayan ekleri içerir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • YÖK Tez Merkezine tez yüklenirken, jüri imza sayfası tezden çıkarılır. (YÖK Yürütme Kurulu 13.05.2020 tarihli toplantısında, kişisel verilerin korunması açısından Ulusal Tez Merkezi Tez Otomasyon Sistemine enstitüler tarafından lisansüstü tezler yüklenirken, tez jürisinin kişisel bilgileri ile ıslak imzalarının bulunduğu “Tez Onay Sayfası” olmaksızın yüklenmesinin uygun olduğuna karar vermiştir. Söz konusu karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.06.2020 tarihli ve 32794 sayılı yazısı ile tüm üniversitelere duyurulmuştur.)
 • Tezde yer alan ve kişisel bilgi içeren (ORCİD noları, imza, doğum tarihi, doğum yerifotograf, mail adresi vb.) hiçbir bilgi CD’de yer alamaz.
 • CD içindeki tüm metin dosyaları pdf formatında olmalı ve hiçbir koruma (çıktı alma, kopyalama vs.) içermemelidir.

8. Adım

 • Tez kısıtlama talebi olan öğrenciler aşağıdaki adımları izlemelidir:

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge gereğince makaleye çevrilmesi planlanan tez için 6 ay; patent başvuru/patent alma süreci devam eden tez için 2 yıl süreyle öğrenci tezinin erişime kapatılmasını talep edebilir.

Öğrenci Tez Kısıtlama Talep Formunu doldurarak Anabilim Dalı Başkanlığı’na iletir ve Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden Tez Kısıtlama Talep Formu Enstitü’ye gönderilir.

Enstitü Yönetim Kurulu toplantısında öğrencinin talebi değerlendirilerek karara bağlanır.

 

9. Adım

Tez Savunma Sınavını başaran öğrenci mezuniyet hakkı kazanır. Öğrenci Tez Savunmasına girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde bir (1) adet ciltli tezi  aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne teslim etmekle yükümlüdür.

 1. Mezuniyet İçin Gerekli Belge ve Dokümanlar Teslim Formu 
 2. Tez Veri Giriş Formu (YÖK için)
 3. Tez Veri Giriş Formu (BTÜ için)
 4. Tez Yayınlama İzin Formu (Kütüphane için)
 5. Bilimsel Yayın Koşulu Beyan Formu (Danışman tarafından doldurulacaktır.)
 6. İntihal Programı Raporu (Danışman tarafından hazırlanacak ve sadece yüzdelik kısımların belirtildiği ilk iki sayfa teslim edilecektir.)
 7. Yüksek Lisans Tez Orijinallik Beyan Formu   / Doktora Tez Orijinallik Beyan Formu  
 8. 2 adet CD (Tezin pdf hali ve YÖK için doldurulan Tez Veri Giriş Formu kayıtlı olmalıdır.)
 9. Öğrenci Kimlik Kartı

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Tezde, Tez Teslim Tarihi yazan alan boş bırakılacak olup Enstitü Sekreteri tarafından tez teslimi esnasında doldurulacaktır. (…/…/…)
 • Tezdeki tüm imzalar eksiksiz olmalı ve ıslak imzalarda mavi mürekkepli kalem kullanılmalıdır.