Ders Açma Kriterleri

Lisansüstü Eğitim Enstitü Kurulunun 09.09.2021 tarih ve 2021/2-3 no.lu kararı ile kabul edilerek 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacaktır.

 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
Lisansüstü Yeni Ders Açma Kriterleri

 1. Bir öğretim üyesi tezli yüksek lisans programlarında en fazla dört (4), Doktora programlarında bunlara ek olarak en fazla dört (4) ders açabilir. Bu derslerden bir yarıyılda toplam olarak en fazla üç (3) dersi aktif hale getirebilir (Tezsiz lisansüstü programda verilen dersler bunlara dâhil edilmez).
 2. İhtiyaç duyulan özel durumlarda yukarıda belirtilen koşullar haricinde ders açılması için ilgili Anabilim Dalı’nın gerekçeli teklifi Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
 3. Anabilim dallarında açılan lisansüstü dersler beş (5) yıldan önce kapatılamaz.
 4. Yeni açılması önerilen her bir ders için bir yürütücü ve dersi verebilecek en az bir öğretim üyesi önerilmelidir.
 5. Tezli lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencinin lisansüstü öğrenimi sırasında danışmanından aldığı derslerin sayısı üç (3)’ü ve danışmanı olmayan bir öğretim üyesinden aldığı derslerin sayısı ise iki (2)’yi geçemez.
 6. Tezli yüksek lisans bir programda, bir dersin açılması için en az iki (2) öğrenci tarafından derse kayıt yaptırılmış olması gerekir. Zorunluluk halinde anabilim dalı kurulu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bu sayı yeniden belirlenebilir.


Lisansüstü Dersi Verecek Öğretim Üyesi ile İlgili Kriterler

Önerilen bir dersin açılabilmesi için öğretim üyesinin aşağıda belirtilen kriterlerden en az dört (4) tanesini sağlaması ve belgelendirmesi gereklidir:

 1. Dersin lisans eğitimi sırasında verilen kısmını yürütmüş olmak.
 2. Lisansüstü programında önerilen dersin başlangıcı veya devamı olabilecek nitelikteki bir dersin ilgili anabilim dalında dersi öneren öğretim üyesi veya başka bir öğretim üyesi tarafından yürütülüyor olması.
 3. Dersin içeriği ile ilgili hakemli bir dergide yayın yapmış olmak.
 4. Ders içeriği ile ilgili konularda bilimsel kuruluşlarca (TÜBİTAK, BAP vb. kamu destekli) desteklenen, devam eden veya sonuçlanmış bir projede yürütücü, araştırmacı veya danışman olarak görev almış olmak.
 5. Öğretim üyesinin yüksek lisans veya doktora tez konusunun önerilen ders ile aynı veya benzer içeriğe sahip olması.
 6. Ders içeriği ile ilgili konuları kapsayacak en az iki (2) yıllık sanayi/sektör deneyimine sahip olmak.
 7. Yüksek lisans veya doktora eğitimi sırasında aynı veya benzer isime veya içeriğe sahip bir ders almış olmak.
 8.  Dersin içeriği ile ilgili konularda yüksek lisans veya doktora tezi danışmanlığı yapmış olmak.
 9. İhtiyaç duyulan özel durumlarda dört şartın belgelendirilmemesi durumunda yukarıda belirtilen koşullar haricinde ders açılması için ilgili Anabilim Dalı’nın gerekçeli teklifi Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

Bu ilke kararlar, Lisansüstü Eğitim Enstitü Kurulunun 09.09.2021 tarih ve 2021/2-3 no.lu kararı ile kabul edilerek 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacaktır.