Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)

1. Aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılabilir mi?


Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.


2. Bilimsel Hazırlık Programı nedir? Kimlere uygulanır?


Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı dersleri bir yarıyılda 30 (otuz) AKTS’ yi geçemez.


3. Bilimsel Hazırlık Programında başarılı olma koşulu nedir?


Bilimsel hazırlıkta alınan lisans derslerinde dersin başarı notu en az CC olmalıdır. Lisans eğitiminde “koşullu geçer” notları (DD ve DC) lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarısız olarak değerlendirilir. Bilimsel hazırlıkta alınan lisansüstü derslerin notu en az CB olmalıdır. Bilimsel hazırlık sürecinde lisans derslerinden alınan notlar, lisans öğrencileri ile aynı ölçütlere göre değerlendirilir. Bilimsel hazırlık süresi sonunda başarısız olan öğrenciler lisansüstü programa başlayamazlar ve programla ilişkileri kesilir.


4. Doktora programına başvuru koşulları nelerdir?


Bütünleşik doktora programlarına lisans diplomasına sahip ve lisans ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 3,00 olan adaylar başvurabilir. Adayın İngilizceden yeterli sayılabilmesi için merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. İngilizce veya Türkçe-İngilizce doktora programlarına öğrenci kabulünde, merkezi yabancı dil sınavlarından en az 65 puan almış olmak şartı aranır. Başvurduğu programın puan türünden olmak üzere doktora programları için ALES sınavından en az 55, bütünleşik doktora programları için ALES sınavından en az 80 puan almış olmaları gerekir.


5. Doktora programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır?


Doktora programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %10’u, mülakat notunun %30’u ve yabancı dil notunun %10’u dikkate alınarak hesaplanır.


6. Doktora programında alınması gereken ders yükü nedir?


Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en az yedi (7) olmak üzere aldığı tüm dersleri ve seminer dersini başarmış olması, aldığı tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması, toplam en az 240 AKTS kredisini tamamlaması, yeterlik sınavını, tez önerisini, en az üç (3) tez izleme raporunu ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en az on dört (14) olmak üzere aldığı tüm dersleri ve seminer dersini başarmış olması, aldığı tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3,00 olması, toplam en az 300 AKTS kredisini tamamlaması, yeterlik sınavını, tez önerisini, en az üç (3) tez izleme raporunu ve tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekir


7. Doktora programının süresi ne kadardır?


Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesiyle kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiyle kabul edilenler için altı yarıyıldır. 8. Doktora tez savunmasına girmeden önce kaç tane Tez İzleme Sınavı yapılmalıdır? Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için tez önerisi raporuna ilave olarak en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.


8. Doktora tez savunmasına girmeden önce kaç tane Tez İzleme Sınavı yapılmalıdır?


Öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için tez önerisi raporuna ilave olarak en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.


9. Doktora programından ilişik kesme hangi durumda olur?


Esaslarda belirtilen süreler içinde, öğretim planında yer alan AKTS kredili derslerini ve seminer dersini (sadece doktora programı öğrencileri) başarıyla tamamlayamayan veya CD, DC, DD, FF veya DZ harf notu aldığı dersi/dersleri bulunan veya 3,00 GNO’yu sağlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve doktora tez önerisi kabul edilen veya kredili derslerinden başarılı olan ancak doktora tez çalışmasını yönetmelikte belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.


10. Her yarıyıl kayıt yapılması zorunluluğu var mıdır?


Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz.


11. İkinci danışman tanımı nedir?


Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci danışman Üniversite içinden veya Üniversite dışından atanabilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir.


12. Mezuniyet tarihi ne zamandır?


Tezin jüri tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarih, mezuniyet tarihidir.


13. Özel öğrencilik nedir?


Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu anabilim dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir.


14. Tezli Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir?


Başvurduğu tezli programın puan türünden olmak üzere ALES’ten en az 55 puan almış olmak gerekir. Yabancı dil puanı (İngilizce) tezli yüksek lisans programları için anabilim dalı başkanlığının önerisi ile en az olmak koşuluyla; 1) Türkçe tezli yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puan şartı aranması halinde merkezi yabancı dil sınavlarından 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. 2) Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce sınavından merkezi yabancı dil sınavı puanına muadil bir puan almış olmak gerekir.


15. Tezli Yüksek Lisans programına başvurularda başarı puanı nasıl hesaplanır?


Tezli yüksek lisans programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %35’i ve yabancı dil notunun %15’i dikkate alınarak hesaplanır.


16. Tezli Yüksek Lisans programında alınması gereken ders yükü nedir?


Öğrenci ilk iki yarıyılın sonuna kadar 7 ders ve seminer dersini almak zorundadır. Ayrıca, öğrencilerin en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırması zorunludur. Her öğrenci, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini her yarıyıl almak zorundadır.


17. Tezli Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır?


Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.


18. Tezli Yüksek Lisans programından ilişik kesme hangi durumda olur?


Mezuniyet için, en az yedi olmak üzere alınan tüm derslerin başarılmış olması, alınan tüm derslerin ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75 olması, toplam en az 120 AKTS kredisinin tamamlanması, seminer dersi ve tez çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir. Bu koşulları azami sürede sağlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.


19. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuru koşulları nelerdir?


Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmeyebilir. İstenmesi halinde ise adayların ALES veya eşdeğeri sınavlardan başvurduğu programın puanı türünde 55 veya karşılığı puandan az olmamak üzere, her başvuru dönemi için Senato tarafından belirlenen puanı almış olmasıgerekir. Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda, enstitü kurul kararı ve Senato onayı ile yabancı dil puan şartı aranmayabilir


20. Tezsiz Yüksek Lisans programı süresi ne kadardır? İlişik kesme hangi durumda olur?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.